GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI

Eveden Eve Nakliyeciler Derneği www.end.org.tr (“Hizmet”) İşbu gizlilik sözleşmesi (“Sözleşme”) Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca kurulmuş bulunan ve kanuni ikametgahı ………………………………………………………………………………………………… adresinde bulunan .……………………………………………………….…………..…… (Vergi No: ……………..….…….) (“Müşteri”) ve Türkiye yasaları uyarınca kurulmuş bulunan ve kanuni ikametgahı İnönü Mah. Düzenli Sk. No:3, 34755 Dudullu Osb/Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Evden Eve Nakliyeciler Derneği (“Hizmet Sağlayıcı“ arasında tanzim edilmiştir. Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Taraflar arasındaki mevcut ticari ilişki ve/veya mevcut ya da ileride imzalanacak hizmet sözleşmesi (“Hizmet Sözleşmesi”) uyarınca (birlikte veya tek başına “Amaç”), gerek teklif aşamasında gerekse de Hizmet Sözleşmesinin ifası sırasında Hizmet Sağlayıcının vakıf olacağı veya olabileceği yazılı, sözlü, elektronik ortamda ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgi sebebiyle Taraflar, işbu Sözleşmenin imzalanması hususunda mutabık kalmışlardır. İşbu Sözleşmedeki hüküm ve koşullar Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacaktır.

3. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

İfşa eden tarafın kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü fikir, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü diğer yenilik ve işbu Sözleşmenin müzakeresi, akdedilmesi ve/veya ifasından dolayı Taraflar arasında paylaşılan, işbu Sözleşmenin varlığı, koşulları ve içeriği de dahil, Hizmet Sağlayıcının, Müşteri ile arasındaki ticari ilişki esnasında öğreneceği yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, operasyonel ve teknik bilgiler, abonelik, konuşma bilgileri ve Uygulama ile sisteme yüklenen her türlü bilgi Gizli Bilgi olarak kabul edilir.

Gizli Bilgilere dair Sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu kapsamında Hizmet Sağlayıcı, Müşterinin kişisel verilerini ilgili kanun uyarınca yapılacak mecburi işlemler gereğince muhafaza edebilecek, ve yalnızca bu kapsamla sınırlı olmak üzere firma adı, adres, vergi numarası, ad-soyad, e-posta adresi ve telefon bilgilerini kaydedebilecek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek ilgili iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi amaçlarla işleyebilecektir.

4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Müşterinin, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan platforma erişime yetkili olan çalışanları, Yetkili Kullanıcılar olarak adlandırılacaktır. Müşteri, normal şartlar altında, Hizmet Sağlayıcı tarafından herhangi bir şekilde Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmediği hallerde, Yetkili Kullanıcıların kullanıcı adı ve şifreleri ile yapılacak olan işlemlerden doğacak olan yasal müeyyidelerin tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, Hizmet Sağlayıcının bu kişiler üzerinden yapılacak olan işlemlere dair hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Yetkili Kullanıcılara tanınan yetkinin kendilerince geri çekilmesi ya da herhangi bir çalışanın yetkilendirilmemiş şekilde Paneli kullanması durumunda bu hususu derhal Hizmet Sağlayıcısına bildirmekle yükümlüdür. Hizmet Sağlayıcı, talep üzerine derhal ilgili kişinin yetkilerinin kaldırılmasını sistem üzerine tanımlayacak ve sisteme erişimini engelleyecektir. Müşteri, hali hazırdaki Yetkili Kullanıcılar üzerindeki yetkinin geri çekildiği veya yetkilerin değiştirildiğine dair Hizmet Sağlayıcısına bildirimde bulanana kadar mevcut yetkilendirme geçerliliğini koruyacaktır. Müşteri’nin yetki değişikliklerini geç bildirmesinden, iflas etmesinden, tasfiye edilmesinden veya herhangi bir sebepten ötürü ticari faaliyetlerinin sona ermesinden dolayı Müşteriye ait “şifre” ve “yetkili kullanıcı bilgileri” nin kullanılması suretiyle iş bu Sözleşme çerçevesinde yapılacak işlemler nedeniyle tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Hizmet Sağlayıcının hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Hizmet Sağlayıcı, Müşteriye kendi kullanıcılarını yönetebileceği bir Panel sunar. Bu Panel sadece Paneli yönetmekle görevli kullanıcılar için sağlanmıştır ve bu kişilerin hiçbir şekilde Müşteri bilgilerine erişmesini ve bu bilgileri görüntülemesini sağlayamaz. Hizmet Sağlayıcı, 4.1 de ortaya çıkacak olumsuz durumların veya kullanıcı hatalarından kaynaklı bir güvenlik sorununun ortaya çıkmaması için kullanıcılara ve Müşteri Yönetim Panelini kullanan sorumluya “Sistem Kullanım Kılavuzu” ile Uygulama üzerinde bir eğitim verecektir.

4.3. Müşteri’nin müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri veya abonelerine ait kişisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi veya başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılmasının sınırlanması amacıyla işaretlenmesi veya tasniflenmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi bu veriler üzerinde gerçekleştirilen bir işlem ya da işlemler bütünü yoluyla işlenmesi, ancak bu işlemenin Amaçla ilgili olması, Müşterinin önceden yazılı izninin alınması üzerine ve işlemenin hukuka uygun şekilde olması kaydıyla mümkündür.

4.4. Bu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından Hizmet Sağlayıcıya temin edilen, yahut Hizmet Sağlayıcının Hizmet Sözleşmesi kapsamında erişebildiği her türlü bilgi, önceden Müşteri’nin yazılı izni alınmaksızın yukarıda belirtilen Amaç dışında, başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır. Hizmet Sağlayıcı, bu hükme aykırı hareket etmesi halinde ortaya çıkabilecek zarar ve Müşteri aleyhine doğabilecek her türlü sonuçtan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’den gelen Gizli Bilgileri ifşa etmemeyi, bunları yalnızca Sözleşmenin ifası, ve Amacın yerine getirilmesi kapsamında kullanılması için işi gereği bilmesi gereken çalışanlarına işbu Sözleşme’de kabul edilen yükümlülüklerle kendilerini yazılı sözleşme ile bağlayarak, işbu yükümlülükleri kendilerine açıklayarak aktarmayı, bilgilerin gizliliği hususunda uyarmayı ve ilgili çalışanlarının, ortaklarının, danışmanlarının ve sair bağlantılı kişilerin de bu gizlilik yükümlülüğüyle bağlı olmasını sağlamayı taahhüt eder.

4.6. Gizli Bilgilerin zımni ya da açık olarak Hizmet Sağlayıcıya açıklanması, Hizmet Sağlayıcıya herhangi bir ticari marka, patent, telif hakkı veya sair sınai ve fikri mülkiyet hakkı veya lisans ya da bunlara ilişkin bir izin verildiği anlamına gelmez. Açıklanan hiçbir Gizli Bilginin, Müşterinin Hizmet Sağlayıcıya sunduğu herhangi bir temsil, teminat, sigorta, garanti ya da özellikle ticari markaların, patentlerin, telif haklarının ya da herhangi bir diğer fikri mülkiyet hakkının ya da üçüncü şahısların sahip oldukları diğer hakların ihlal edilmesi amacı taşımadığı kabul edilir.

4.7. Hizmet Sağlayıcı, her türlü önlem ve tedbiri almış olmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda, 7 (yedi) iş günü öncesinden Müşteri’ye yazılı bilgi vermek suretiyle sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir veya tamamen durdurabilir.

4.8. Hizmet Sağlayıcı, Müşteriden edinilen bütün Gizli Bilgiler ve ürünlere ilişkin ilgili her türlü mevzuata uymakla yükümlüdür.

4.9. Gizli Bilgilerin, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak açıklanması ya da açığa vurulması Sözleşmenin esaslı ihlalini teşkil eder. Hizmet Sağlayıcı, işbu Sözleşmenin ihlali sonucunda Müşteri tarafından maruz kalınan zararları, Müşterinin ilk yazılı bildirimi üzerine tazmin edecektir

4.10. Hizmet Sağlayıcı, işbu Sözleşmeye ve/veya Amaca dair hiçbir surette herhangi bir umuma açık tanıtım, basın bildirisinde bulunmayacağını ya da bunlara atıf yapmayacağını açık olarak taahhüt eder.

4.11. Hizmet Sağlayıcı, kendisinin, ortaklarının, danışmanlarının, yöneticilerinin, personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer bağlantılı kişilerin işbu Sözleşmede düzenlenmiş olan yükümlülüklere aykırı davranması halinde, Müşterinin uğradığı ya da uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

5. GİZLİ BİLGİNİN İADE EDİLMESİ

5.1. Müşteri tarafından sağlanmış olup olmadığına bakılmaksızın hurda kırpıntı kağıt, negatif filmler veya bilgisayar girdileri ya da çıktıları ve her türlü kopya ve suretleri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, doğrudan veya dolaylı bir şekilde Gizli Bilgileri kapsayan veya bunlarla ilgili ya da bunlara ait olan her türlü malzeme ve/veya veri, Müşterinin yazılı talebi üzerine derhal Müşteriye iade edilecek veya derhal imha edilecektir. Bu hükme aykırılık, Sözleşmenin esaslı ihlali sayılacaktır.

6. İFŞAYA İZİN VERİLMESİ

6.1. Hizmet Sağlayıcı, kanunda belirtilen haller dışında ve yasal olarak yükümlü olmadıkça Gizli Bilgileri herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, yayınlayamaz ifşa edemez.

Yukarıda ifade edilen gizli bilgilerin saklama yükümlülüklerinin tek istisnası Müşterinin yazılı izni ile söz konusu bilgilerin açıklanmasıdır.

7. CEZAİ ŞARTLAR

7.1. İşbu Sözleşme hükümlerine aykırılık halinde ve bu sebeple Hizmet Sağlayıcının tabi olacağı cezai şart, Hizmet Sözleşmesi kapsamında Müşteri tarafından Hizmet Sağlayıcıya ödenen miktarın beş katı olarak belirlenmiştir. Müşterinin, Sözleşme hükümlerine aykırı fiiller sebebiyle aykırılığın men’i ve/veya cezai şart ile tazmin edilemeyen zararın tazmini ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

8. TADİLAT VE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşmedeki her türlü tadilat veya değişiklikler yazılı ve bu Sözleşmenin Taraflarınca imzalandığı takdirde geçerli ve Tarafları  bağlayıcı olacaktır.

9. TEBLİGATLAR

Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3). maddesi saklı kalmak kaydıyla, Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde tüm bildirimleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3. maddesinde sayılan yöntemlere ek olarak, e-mail, faks, yazılı metne karşı tarafın yetkilisinin ya da çalışanının imzasını almak yoluyla yapabilirler. Müşteri ile Hizmet Sağlayıcının işbu Sözleşme’nin birinci maddesinde belirtilen adresleri kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilmiş olup, Taraflar, adreslerde meydana gelecek değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Herhangi bir adres değişikliği, yazılı olarak karşı tarafa belirtilmediği sürece, bu adreslerden birine yapılan tebligat, geçerli sayılacaktır. Bildirimi yapmayan taraf, doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olacaktır.

10. YETKİLİ MAHKEME

10.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

10.2. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya sözleşmeyle ilgili bütün ihtilaf ve davalarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

11.1. İşbu Sözleşme, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Ancak Taraflar Sözleşmenin imzalanmasından önce, Amaç için çalışmaya başlamışlarsa veya işbu Sözleşme’nin 2. maddesinde belirtildiği üzere Hizmet Sözleşmesi için teklif sürecine girmişler ise;   Amaç için ticari ilişkinin başladığı tarihten, teklif için ise teklif tarihinden itibaren paylaşılan bilgiler, işbu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi sayılacaktır. Sözleşme, Taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Her halükarda, işbu Sözleşmenin herhangi bir sebeple ya da yolla sona ermesi halinde Hizmet Sağlayıcının gizlilik yükümlülüğü devam eder.

11.2. Hizmet Sağlayıcı, hangi sebep ve surette olursa olsun, Taraflar arasındaki ticari ilişkinin veya işbu Sözleşmenin sona ermesi veya Hizmet Sözleşmesinin teklif sürecinin sonunda imzalanmaması halinde dahi işbu Sözleşmedeki gizlilik yükümlülüklerinin geçerli olmaya devam edeceğini, Gizli Bilgileri süresiz olarak gizli tutmakla yükümlü olduğunu ve Müşteri’den edindiği Gizli Bilgileri bu Sözleşmenin ilgili hükümleri uyarınca usulüne uygun şekilde iade veya imha edeceğini kabul ve taahhüt ederler.

11. EK MADDE: KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu durum Sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.

12. DİĞER HÜKÜMLER

12.1. Tereddüt halinde Sözleşme hükümleri, Gizli Bilgilerin korunmasına yol açacak şekilde yorumlanacaktır.

12.2. İşbu Sözleşmenin imzalanmasından doğan damga vergisi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler Müşteri tarafından ödenecektir.

İşbu 12 maddeden ibaret Sözleşme, Tarafların mutabakatı ile …../…../………. Tarihinde 2 nüsha olarak imzalamış ve taraflara birer nüsha verilmiştir.

 

Müşteri  Hizmet Sağlayıcı